Tyylisuuntakollegiot

Dan-kollegiot

Gijomon-kai

Goju-ryu Karate-do Ryushinkan

Kokusai Shorinjiryu Karatedo

Koryu Uchinadi

Seitokai Karate-Do Shotokan ry

Shito-ryu

Shoko-ryu

Shorinjiryu Tekisuikaikan

Shotokan JKA (Japan Karate Association) Finland

Shotokan Karate-do

Sportskarate