Valmentajakoulutus 3-taso

Valmentajana ja ohjaajana toimiminen

 • Hallitsee oppimisen ja opettamisen taitoja
 • Osaa analysoida ja kehittää omaa valmennus-/ohjaustehtäväänsä
 • Osaa riittävät tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Osaa suunnittelun merkityksen koko elämänkulun aikana, osaa suhteuttaa suunnittelun nykyiseen elämäntilanteeseen ja arvioida sitä
 • Osaa koota itselleen toimivan valmennus/ohjaustiimin
 • Tietää suomalaisen liikuntajärjestörakenteen yleisellä tasolla sekä osaa seurata omaa lajiaan kansallisesti ja kansainvälisesti

Urheilun ja liikkumisen valmiudet ja ominaisuudet

 • Ymmärtää liikkujan ja urheilijan koko elämänkulkuun liittyviä psyykkisiä tekijöitä
 • Ymmärtää biomekaaniset periaatteet ja osaa soveltaa niitä oman lajinsa ja kohderyhmänsä käytän- nön harjoitteissa sekä kilpailusuorituksissa
 • Osaa hermo-lihasjärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toimintamekanismin ja osaa soveltaa tietoa oman lajinsa käytännön harjoittelussa ja kilpailuissa
 • Osaa urheilu-/liikuntasuoritukseen vaikuttavat ominaisuudet (voima, kestävyys, nopeus, liikkuvuus, taito, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet) sekä osaa niiden kehittämiseksi toteuttaa yksilöllistä valmennusta/ohjausta omalle kohderyhmälleen
 • Osaa seurata ominaisuuksien kehittymistä ja harjoittelua, tehdä tarvittaessa muutoksia harjoitteluun sekä suunnitella tulevaa harjoittelua
 • Osaa harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä haasteita sekä osaa kehittää valmennettavaansa/ ohjattavaansa niiden kohtaamisessa
 • Osaa psyykkisen valmentautumisen perusteet ja käyttää niitä päivittäisvalmennuksessa
 • Osaa soveltaa aktiivisen lihashuollon toimenpiteitä omaan lajiinsa ja/tai kohderyhmäänsä sekä osaa tunnistaa passiivisen lihashuollon tarpeet valmennettavillaan ja ohjattavillaan

Terveyttä edistävä ja eettinen valmennus ja ohjaus

 • Ymmärtää oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen toimia
 • Osaa hyödyntää terveyden edistämiseen liittyviä tukitoimia valmennus- ja ohjaustoimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa oman kohderyhmänsä erityispiirteet huomioiden
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa omaa valmennus- ja ohjaustoimintaansa eettiset näkökulmat huomioiden
 • Osaa luoda avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin, jossa vaikeitakin asioita otetaan rohkeasti esiin. Ymmärtää, millaiset asiat vaikuttavat yhteisöllisyyden rakentumiseen