Ohjaajakoulutus 2-taso

Alla on esitetty sisältöalueisiin määritetyt tarkennetut tavoitteet. Koulutuksessa otetaan huomioon ohjattava ikäryhmä.

Valmentajana ja ohjaajana toimiminen

 • Ymmärtää jatkuvan arvioinnin ja seurannan merkityksen oman toimintansa sekä valmennettavien/ ohjattavien kehittymisen seurannassa
 • Ymmärtää tiimityön tärkeyden toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • Osaa oman lajinsa ja suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden pääpiirteet sekä osaa hahmottaa niiden avulla itselleen kehittymissuunnitelman
 • Osaa kuvata oman urheiluseuransa rakenteen ja toiminnan
 • Osaa ryhmädynamiikan ja erilaisten valmennus-/ohjaustyylien sekä johtamistapojen pääpiirteet ja toteuttaa niitä omassa toiminnassaan
 • Osaa seurata oman lajin kehitystä sekä ymmärtää oman lajin merkityksen suomalaisessa liikuntakulttuurissa
 • Osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen myös jaksamiseen ja hyvinvointiin
 • Osaa oppimisen ja opettamisen perustaidot
 • Osaa ottaa lajin kulttuurin, toimintaympäristön ja erityispiirteiden merkityksen huomioon suunnittelussa
 • Osaa laatia jaksosuunnitelman osana isompaa kokonaisuutta ja arvioida sitä

Urheilun ja liikkumisen valmiudet ja ominaisuudet

 • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida ne kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Ymmärtää hermo-lihasjärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminta- mekanismin sekä osaa soveltaa tietoa oman lajinsa ja kohderyhmänsä käytännön harjoittelussa ja kilpailuissa
 • Ymmärtää harjoittelemiseen ja kilpailemiseen liittyviä haasteita ja kehittää valmennettavaansa/ohjattavaansa niiden kohtaamisessa
 • Ymmärtää tavoitteenasettelun merkityksen sekä osaa toteuttaa tavoitteenasettelua ominaisuuksien kehittämisessä
 • Ymmärtää urheilu-/liikuntasuoritukseen vaikuttavat ominaisuudet ja niiden kehittämisen periaatteet
 • Tietää voimantuoton biomekaaniset periaatteet ja osaa soveltaa tietoa oman lajinsa käytännön harjoitteissa ja kilpailusuorituksissa

Eettinen ja terveyttä edistävä valmennus ja ohjaus

 • Ymmärtää avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen ja osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • Ymmärtää oman roolinsa ja merkityksellisyytensä ohjattaviensa kasvulle sekä hyvinvoinnille, tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja
 • Ymmärtää miten terveyden edistäminen ja hyvinvointi huomioidaan käytännön valmennus- ja ohjaustilanteissa
 • Osaa ohjata kohderyhmäänsä urheilulliseen/liikunnalliseen elämäntapaan heille ajankohtaisten ja tärkeiden aiheiden suhteen
 • Tietää oman roolinsa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja osaa toteuttaa erilaisia terveyden edistämisen toimia